Plörezi, plevranın enflamasyonudur. Bu enflamasyon hem paryetal hem de viseral plevrayı kapsar. Etyoloji: Plörezinin oluşumu ve gelişimi tek başına değildir. Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak